Plant Production

 

Plant Improvement Act

Aim: To ensure effective regulation, monitoring and impact assessment of plant improvement.

Functions:

  • Act and Regulations
  • Ensure the efficient and effective regulation of plants and propagating material.
  • Facilitate the effective implementation of plant production schemes.
  • Provide advisory services on plant improvement act and certification schemes.
  • Administration and management of legislation on plant improvement.

Act and Regulations

Plant Improvement Act No 53 of 1976

Application of the Act

Exemption from the Act

Regulations of the Act

 

Plantverbeteringswet No 53 van 1976

Toepassing van die Wet

Vrystelling van die Wet

Regulasies van die Wet

Schedules Bylaes

Schedule A: .[Entry deleted by R. 2119 of 24 July 1992]

Schedule B: [Entry deleted by R. 2119 of 24 July 1992]

Schedule C: [Entry deleted by R. 2119 of 24 July 1992]

Schedule D: Declaration relating to plants and propagating material submitted in respect of a variety
[Entry substituted by R. 2496 of 9 December 1988]

Schedule E: [Entry substituted by R. 1287 of 14 June 1985 and deleted by R. 2119 of 24 July 1992]

Schedule F: [Entry deleted by R. 2119 of 24 July 1992]

Schedule G: Sampling certificate in respect of seed

Schedule H: Report of testing, examination or analysis of seed
[Entry substituted by R. 1287 of 14 June 1985]

Schedule I: Sampling certificate in respect of plants and propagating material other than seed
[Entry substituted by R. 1287 of 14 June 1985]

Schedule J: Report of testing, examination or analysis of plants and propagating material other than seed
[Entry substituted by R. 1287 of 14 June 1985]

Schedule K: Application for a certificate in respect of particulars/copy of a document

Schedule L: Declaration relating to plants and propagating material imported for immediate export or purposes other than cultivation
[Entry inserted by R. 1287 of 14 Junie 1985 and substituted by R. 2496 of 9 December 1988]

Schedule M: .[Entry inserted by R. 256 of 14 February 1986 and deleted by R. 2119 of 24 July 1992]

Bylae A: [Inskrywing geskrap deur R. 2119 van 24 Julie 1992]

Bylae B: [Inskrywing geskrap deur R. 2119 van 24 Julie 1992]

Bylae C: [Inskrywing geskrap deur R. 2119 van 24 Julie 1992]

Bylae D: Verklaring betreffende plante en voortplantingsmateriaal wat ten opsigte van 'n variëteit ingedien word
[Inskrywing vervang deur R. 2496 van 9 Desember 1988]

Bylae E: [Inskrywing vervang deur R. 1287 van 14 Junie 1985 en geskrap deur R. 2119 van 24 Julie 1992]

Bylae F: [Inskrywing geskrap deur R. 2119 van 24 Julie 1992]

Bylae G: Monsternemingsertifikaat ten opsigte van saad

Bylae H: Verslag van toets, ondersoek of ontleding van saad
[Inskrywing vervang deur R. 1287 van 14 Junie 1985]

Bylae I: Monsternemingsertifikaat ten opsigte van plante en ander voortplantingsmateriaal as saad
[Inskrywing vervang deur R. 1287 van 14 Junie 1985]

Bylae J: Verslag van toets, ondersoek of ontleding van plante en ander voortplantingsmateriaal as saad
[Inskrywing vervang deur R. 1287 van 14 Junie 1985]

Bylae K: Aansoek om 'n sertifikaat ten opsigte van besonderhede/afskrif van 'n dokument

Bylae L: Verklaring betreffende plante en voortplantingsmateriaal ingevoer vir onmiddellike uitvoer of vir ander doeleindes as verbouing
[Inskrywing ingevoeg deur R. 1287 van 14 Junie 1985 en vervang deur R. 2496 van 9 Desember 1988]

Bylae M: [Inskrywing ingevoeg deur R. 256 van 14 Februarie 1986 en geskrap deur R. 2119 van 24 Julie 1992]

 

Tables Tabelle

Table 1: Fees payable

Table 2: Provisions relating to the recognition of varieties

Table 3: Particulars relating to varieties to be published

Table 4: Provisions relating to seed and seed samples

Table 5: Port of entry and addresses for submission of declarations

Table 6: Prohibited weed seed

Table 7: Prohibited insects

Table 8: Varieties in respect of which certification is required

Tabel 1: Gelde betaalbaar

Tabel 2: Bepalings betreffende die erkenning van variëteite

Tabel 3: Besonderhede betreffende variëteite wat gepubliseer moet word

Tabel 4: Bepalings betreffende saad en saadmonsters

Tabel 5: Plekke van binnekoms en adresse vir indiening van verklarings

Tabel 6: Verbode onkruidsaad

Tabel 7: Verbode insekte

Tabel 8: Variëteite ten opsigte waarvan sertifisering vereis word